Ornament

Paper ornament

No plans for the weekend? You’re in luck, because underneath you will find step by step instructions on how to make a paper ornament! You will need: 150-250 grams paper, compass, scissors, pen, scoring bone, cutting mat, glue and some string. Wooden beads are optional. Ingen planer for helgen? Da er du heldig, for under finner du steg for steg instruksjoner for å lage et papirornament. Du trenger: 150-250 grams papir, passer, saks, pen, falseben, skjærematte, lim og litt tråd. Trekuler er valgfritt.


Step 1: Draw 21 circles

Draw 21 circles on a paper using a compass (you could also use a round lid or glass). Leave some space around each circle when drawing. The amount of paper depends on what size you will use for the ornament. I drew 5 cm diameter circles on a paper in the size A3 for an apple sized ornament. Cut the circles into small squares leaving some space around each circle. Tegn opp 21 sirkler på et ark med en passer (du kan også bruke et rundt lokk eller glass). Sørg for a ha litt rom rundt hver sirkel når du tegner opp. Hvor mye papir du trenger avhenger av størrelsen du ønsker på ornamentet. Jeg tegnet opp sirkler med diameter 5 cm på et ark i størrelse A3 for et ornament på størrelse med et eple. Klipp ut alle sirklene i små firkanter. Sørg for å ha litt luft rundt sirklene.


Step 2: Make a triangle template

Now make a triangle template you will need for the next step. Cut out one of the circles. Then fold the circle in half both ways making a cross. Then fold the bottom half of the circle to the center. Then you have found all 3 points you will need to make the triangle shape. Mark with a pen and cut out the triangle. Nå må du lage en trekantmal du trenger til neste steg. Bruk en av firkantene og klipp ut sirkelen. Brett så sirkelen i to begge veier slik at du får et kryss. Brett så den nederste delen av sirkelen inn til midten. Nå har du funnet alle 3 punktene du trenger for å lage trekantmalen. Marker linjene med en penn og klipp ut trekanten.


Step 3: Make some marks

Now place the triangle shape inside the circle and make small marks outside of the circle at each triangle point. Repeat on all 20 circles. Legg så trekantmalen på innsiden av en sirkel, og lag små markeringer på utsiden av sirkelen ved hver spiss av trekanten. Gjenta på alle 20 sirkler.

Draw-triangle-on-square


Step 4: Score the triangle and cut the circles

Score out the 3 lines between each of the points on the circle. Repeat on all 20 circles. Then cut the circles out from the squares. You could now also gently fold the 3 corners of the triangle to make it easier to glue together later. Lag 3 riller mellom alle punktene du markerte på sirkelen. Gjenta på alle 20 sirkler. Kutt så ut sirklene fra firkantene. Nå kan du også brette inn de 3 hjørnene på trekanten slik at det blir lettere å lime sammen senere.


Step 5: Glue 5 circles together

Glue the corners of 5 circles together making the bottom of the ornament. Then repeat to make the top of the ornament. Lim sammen hjørnene på 5 sirkler for å lage bunnen på ornamentet. Gjenta for å lage toppen på ornamentet.

Glue-5-circles-together


Step 6:

Then glue together 10 circles to make the center part of the ornament. Make sure that you glue a point and flat side up for every other part. Lim så sammen 10 sirkler for å lage midtpartiet til ornamentet. Sørg for å lime slik at en spiss og flat side peker opp annenhver gang.

Glue-all-circles


Step 7:

Then glue the first and last corner of the center part strip together.  This should leave 5 corners that will correspond to the 5 corners of the top and bottom parts of the ornament. Lim så sammen den første og siste kanten på midtpartiet sammen. Du skal da sitte igjen med 5 kanter som vil korrespondere med de 5 kantene på topp- og bunnpartiet.

Glue-center-part-together


Step 8: Glue top and bottom to center part.

Then glue the bottom and top part to the center part. If you want a hanging ornament, you could push a string loop through the middle of the top part, and then make a knot inside before gluing the top to the center part. Lim så på bunn og topp til midtpartiet. Ønsker du et hengende ornament skyver du en trådløkke gjennom toppen, og lager en knute på innsiden før du limer toppen til midtpartiet.

Glue-bottom-on


Et voila! You are a paper genius!

For an easier project you could use only 8 circles for a smaller ornament. Then you have to glue 4 circles into a top and bottom. Then glue the two parts together without any center part. Et voila! Du er et papirgeni! For et enklere prosjekt kan du bruke 8 sirkler for et mindre ornament. Lim da sammen kun 4 sirkler til en topp og en bunn. Lim så disse to delene sammen uten noe midtparti.

Final-ornament-without-beads


Wanna funk it up?

If you want to embellish your ornament with some wooden beads, you must do this before you glue on the top part of the ornament. Push a string through a small bead and then push both string ends through a bigger bead. Then push both ends into the bottom part of the ornament. Then through the center part and through the middle of the inside of top part. Glue then the top part to the center part and push both string ends through a small bead on the top. Make a knot of the strings at the top. Vil du pynte litt på ornamentet med trekuler må du gjøre dette før du limer på toppen på ornamentet. Skyv en tråd gjennom en liten trekule og så begge endene av tråden inn i en større trekule. Skyv så begge trådendene gjennom bunnen og midtpartiet, og så gjennom midten på toppen fra innsiden. Lim så fast toppen til resten av ornamentet og skyv trådendene gjennom en liten trekule på toppen. Knyt så sammen trådene i enden.


Final result

Finalornament1

3 thoughts on “Ornament

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s