Easter egg

Easter egg

Here is a easter paper project. This project is very easy and could be a great project for the whole family. You will need: 150-250 grams paper, pencil, scissors, glue and some string. Her er et papirprosjekt for påsken. Dette prosjektet er veldig enkelt, og kan være et morsomt prosjekt for hele familien. Du trenger: 150-250 grams papir, blyant, saks, lim og litt tråd.


Step 1: Make a template

First make a template in the shape of half an egg. Download an egg shape template HERE or draw your own egg shape on thick paper. My template is 4cm wide and 10cm high. Then cut out the template. Først trenger du å lage en mal formet som et halvt egg. Last ned malen til en eggeform i linken over eller tegn opp din egen eggeform på et tykt papir. Min mal er 4cm bred og 10cm høy. Klipp så ut malen.

Draw-template


Step 2: Fold 16 squares

Now cut 16 squares and fold them in half. The size of the square must be a little bigger than the template you will use. In this case the template is 4cm by 10cm high, so I cut my squares in the size of 10cm wide and 12cm high. Then when you fold the squares they will have some space around the template for you to draw on. For an easier project you could reduce the amount of squares. For children you could for example use only 4 squares. Kutt så til 16 firkanter og brett de i to. Størrelsen på firkanten må være litt større enn malen du bruker. I mitt tilfelle så er malen 4 x 10cm, derfor kuttet jeg til firkanter i størrelsen 10 x 12 cm. Så når du bretter firkantene får du litt plass rundt malen til å tegne på. For et enklere prosjekt kan du redusere antall firkanter. Til barn kan du for eksempel bruke kun 4 firkanter.

Fold-squares-in-half


Step 3: Draw the template on the squares

Then draw the template onto a folded square aligning the straight edge of the template to the folded side of the square. Repeat on all 16 folded squares and then cut them out. Tegn så opp malen på en brettet firkant slik at den rette siden på malen ligger jevnt med den brettede siden på firkanten. Gjenta på alle 16 brettede firkanter og klipp dem ut.


Step 4: Glue shapes together

Place glue along the folded edge on the last page of an egg shape. Then glue this page to the first page of another folded egg shape. I used a glue gun since this dries very fast, but you could also use other types of glue. Just make sure that the shapes will stay in place when stacking them together. Legg så lim langs den brettede kanten på den siste siden av en eggeform. Jeg brukte limpistol siden dette tørker fort, men du kan også bruke andre typer lim. Bare sørg for at all eggeformene ikke flytter på seg etterhvert som du stabler de på hverandre.


Step 5: Glue tips and alignment

When you stack the shapes together make sure that the top and bottom of the pages align. Also glue the pages together so the folded side is at an even level. This you will achieve If you put the folded side towards the work surface before attaching the next page. Glue all 16 shapes together. Vær nøye når du limer eggeformene sammen slik at toppen og bunnen på egget er jevnt stablet. Lim også sammen formene slik at de brettede sidene ligger på samme nivå. Dette oppnår du ved å sette den brettede siden ned mot arbeidsflaten før du limer på en ny form. Lim så alle de 16 formene sammen.


Step 6:  Put a string on it

If you want a hanging egg you should now place a string loop on the top of the folded egg shape. Do NOT glue the edges of the string together in the center, but place the two edges a little apart. This will make the egg hang more straight when you hang it. Vil du ha et hengende egg må du lime på en trådløkke på toppen av den brettede siden. IKKE lim trådendene sammen i midten, men sørg for å lime de litt fra hverandre. Slik unngår du at egget henger skjevt når du henger det opp.


Step 7: First and last page

Now there are two options how to proceed. One is where you place glue along the folded edge on the last page and glue it together with the first page. The other option is where you use a paper clip to attach the two pages together. This way you can store it flat by simply removing the clip, and then avoiding damage when it`s not in use. Nå har du to muligheter: En er hvor du legger lim langs brettekanten på den siste siden og limer den sammen med den første siden. Den andre muligheten er å feste sammen den siste og første siden med en binders. Slik kan du lagre den flat ved å fjerne bindersen, og du unngår at den blir ødelagt når den ikke er i bruk.


Final result

Final-ornament-2-sizesFULL

2 thoughts on “Easter egg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s