Pinwheel

Put an extra twist to your party.

Make a pinwheel decoration!

Here is a classic paper project that is sure to be a winner at every party. Underneath you will find instructions for not only one, but two ways to make a pinwheel. The first is a simple option made of things from around the house. The second option is a more sturdy way to solve it. Scroll down for second option. Her kommer et klassisk papirprosjekt som vil være en vinner på ethvert selskap. Under vil du ikke bare finne en, men to instruksjoner på hvordan du kan lage en vindmølle i papir. Den første er en enkel versjon som du kan lage med helt enkle ting. Den andre versjonen er en mer solid måte å gå frem på. Skroll ned for den andre versjonen.

Option 1:

You will need: A wine cork, a 6 mm wide/40-50 cm long wooden stick, a 3-5 cm long ball head pin, 1-2 pieces of 1 cm wide wooden beads with a center hole and a squared sized 100-120 grams paper. I used an A4 sheet and cut it down to 21 by 21 cm. The tools you will need is a drill, a 5 mm wood drill bit, a ruler, a pencil and a pair of scissors. Du trenger: En vinkork, en 6 mm bred/40-50 cm lang trepinne, en 4-5 cm lang knappenål, 1-2 stykk 1 cm brede trekuler med hull i midten, og et kvadratisk papir i tykkelse 100-120 gram. Jeg brukte et A4 ark og kuttet det til 21×21 cm. Av verktøy trenger du en drill, et 5 mm treborr, en linjal og en saks.

Tip: Make sure that the pin is long enough. If the pin is too short the paper wheel will not spin because it will be too tight between the two beads. If the pin doesn’t have a ball head, or has some strange shape on the tip, then it is very important to use the bead on the front. This way there is nothing obstructing the paper wheel to spin freely. If you cannot find a long enough ball head pin you could cancel the bead on the front to save some space. The bead on the back however is not optional if you want the wheel to spin. The paper weight is also a little important. If you use thicker paper like 150-200 gram paper, the wheel will not spin as easily. Tips: Sørg for å ha en lang nok knappenål. Hvis knappenålen er for kort vil ikke papirmøllen rotere siden det vil bli for trangt imellom de to trekulene. Hvis nålen ikke har et hode, eller at den har et anderledes hode, er det veldig viktig å ha en trekule foran. På denne måten er det ingenting som vil hindre papirmøllen til å rotere. Hvis du ikke greier å finne en lang nok knappenål, så kan trekulen foran sløyfes. Men trekulen på baksiden kan absolutt ikke sløyfes hvis du ønsker at papirmøllen skal rotere. Papirtykkelsen er også litt viktig. Hvis du bruker tykkere papir som 150-200 gram så vil ikke papirmøllen rotere like lett.


Step 1: Drill a hole

Use a 5 mm wood drill bit and drill a hole 2/3 into the bottom of a wine cork. Then insert a 6 mm wide wooden stick into the hole. The reason I chose the 5mm drill bit is because then the fit will be really tight so the 6 mm stick will not fall out to easily. Bruk et 5 mm treborr og lag et hull 2/3 gjennom bunnen på en vinkork. Tre så på vinkorken på en 6 mm bred trepinne. Grunnen til at jeg valgte et 5 mm bredt borr er fordi det da vil bli litt trangt, og slik unngår man at korken faller av trepinnen.


Step 2: Make a cross

Now draw two lines between the two corners on opposite sides making a cross. These lines will not show too much on the finished product. But you can also avoid drawing them on and just measure up and cut without drawing the lines. But for this first time I suggest you draw them on. Tegn så opp to streker mellom to hjørner på motsatt side slik at du lager et kryss. Disse strekene kan du unngå hvis du måler og klipper opp uten å tegne opp. Men jeg foreslår at du tegner opp den første gangen.

Make-a-cross


Step 3: Mark and cut

Now make a mark 2/3 in from each of the 4 corners to the center. My paper was 21 by 21 cm, so to the center it was around 15 cm. So I drew a mark at 10 cm from all 4 corners. Then use a pair of scissors and cut following the lines into the 10 cm mark you have made on all 4 corners. This will leave you with 2 new pointed wings on each corner. Marker så opp 2/3 av streken inn til midten på alle 4 hjørner. Mitt papir var 21×21 cm, så inn til midten ble det cirka 15 cm fra hjørnene. Derfor lagde jeg et merke 10 cm inn på hver strek i hvert hjørne. Klipp så opp langs linjene inn til markeringene. Du vil da bli sittende igjen med 2 spisse vinger i hvert hjørne.


Step 4: Make some pinholes

Now use the pin to make holes in each of the 4 left wings of each corner. The holes should be around 15 mm from the tip. Also make a hole in the center of the square paper. Bruk så en knappenål til å lage hull i de venstre vingene cirka 15 mm fra tuppen. Lag også et hull i midten av papiret.


Step 5: Stack the wings

Now take a pin and put a bead on it. Drop this bead if you don`t have a long enough pin. Then gently bend the first wing over to the center, and insert the beaded pin into the hole from the back of the paper wing. Then bend over the second, third and forth wing always inserting the back of the paper wing onto the pin first. Ta så knappenålen og tre på en trekule. Dropp denne trekulen hvis du ikke har lang nok knappenål. Bøy så forsiktig over en vinge inn til midten, og før nålen inn på baksiden av papirvingen. Bøy så over den andre, tredje og fjerde vingen slik at du alltid trer på baksiden av vingen på nålen først.


Step 6: Push the pin through the center

Now push the tip of the pin through the hole in the center of the paper. Skyv så knappenålen igjennom hullet i midten.


Step 7: Bead on the back

Now place a bead on the back of the paper wheel. This bead is very important. This way the wheel will spin freely without being obstructed by the cork. Then push the pin 2/3 into the upper part of the corked stick. Make sure that there is room for the paper wheel to spin between the two beads. Also make sure that the space between the stick and the paper is even so the paper does not touch the stick or cork if you want the wheel to spin. Tre så på en trekule på baksiden av papirmøllen. Denne trekulen er veldig viktig for at papirmøllen skal rotere fritt. Stikk så knappenålen 2/3 inn i toppen av korken. Sørg for at det er nok rom mellom de to trekulene slik at papirmøllen kan rotere fritt. Sørg også for at du monterer den jevnt slik at papirmøllen ikke berører pinnen bak.


Voila! If you want a more sturdy pin wheel continue scrolling down. Voila! Ønsker du å lage en mer solid variant skroll videre ned.

White-pinwheel-in-bottle


Option 2:

You will need: 1 cm wide/40-50 cm long wooden stick, a 3 mm wide/ 4-5 cm long screw, a nut for 3 mm screws, a square sized 100-120 grams paper, and 2 pieces of 1 cm wide wooden beads. The tools you will need is a drill, a 3 mm wood drill bit, a ruler, a pencil, a 4 or 5 mm hole punch and a pair of scissors. Du trenger: en trepinne med diameter 1 cm/lengde 40-50 cm, en 3 mm bred/4-5 cm lang skrue med tilhørende mutter, et kvadratisk papir i tykkelse 100-120 gram og 2 trekuler med bredde 1 cm. Av verktøy trenger du: en drill, et 3 mm treborr, en linjal, en blyant, en hullepipe med bredde 4 eller 5 mm og en saks.

Tip: Make sure that the bead has a center hole of 3mm! This is important so you can insert the screw into the bead. Also it is important that you use a bead on the front since the screw nut might obstruct the paper wheel from spinning. Tips: Sørg for at trekulen har et hull i midten på minst 3 mm! Dette er viktig for at du skal få tredd på trekulen på skruen. Det er også viktig at du trer på en trekule foran siden mutteren kan hindre papirmøllen å rotere.


Step1: Drill a hole, insert the screw and place a bead

Use a 3 mm wood drill bit and drill a hole through the wooden stick 1cm from the top. Tip: Place a piece of wood under the stick to prevent the stick chipping on the back side. Then insert a 4-5cm long screw into the hole and place a bead onto the screw. Bruk et 3 mm bredt treborr og borr et hull 1 cm ned fra toppen av trepinnen. Tips: Legg en trebit under trepinnen for å unngå at den fliser seg på baksiden. Skyv så skruen inn i hullet og tre på en trekule.


Step 2: Make a cross, mark and cut. Then make holes.

Now draw a line between the two corners on opposite sides making a cross. Then make a mark 2/3 in from each of the 4 corners to the center. My paper was the size 21 by 21 cm, so to the center it was around 15 cm. So I drew a mark at 10 cm from all 4 corners. Then use a pair of scissors and cut following the lines into the 10 cm mark you have made on all 4 corners. This will leave you with 2 new pointed wings on each corner. Now use a hole punch to make holes in each of the 4 left wings of each corner. The holes should be around 15 mm from the tip. Also make a hole in the center of the square paper. Tegn så opp to streker mellom to hjørner på motsatt side slik at du lager et kryss. Marker så opp 2/3 av streken inn til midten på alle 4 hjørner. Mitt papir var 21×21 cm, så inn til midten ble det cirka 15 cm inn fra hjørnene. Derfor lagde jeg et merke 10 cm inn på hver strek i hvert hjørne. Klipp så opp langs linjene inn til markeringene. Du vil da bli sittende igjen med 2 spisse vinger i hvert hjørne. Bruk så en hullepipe til å lage hull i de venstre vingene i hvert hjørne. Hullene burde være cirka 15 mm fra tuppen av hver vinge. Lag også et hull i midten av papiret.


Step 3: Stack the flaps

Place the center hole of the paper onto the screw on the stick. Then bend the first flap over and insert the front of the flap onto the screw. Then bend over the second, third and forth flap always inserting the front of the flaps onto the screw. Plasser så papiret med hullet i midten over skruen. Bøy så inn den første vingen og tre på med forsiden ned på skruen. Bøy så over den andre, tredje og fjerde vingen slik at du alltid trer på med forsiden av vingen først.


Step 4: Place a bead and a nut

Then place a bead onto the screw and fasten with a nut. Tre så på en trekule og skru fast med en mutter.


Once you get the hang of it you can experiment with different sizes and colours. Good luck! Når du har fått prøvd deg litt frem, så kan du jo eksperimentere med størrelser og farger. Lykke til!

Redwhiteblue3

2 thoughts on “Pinwheel

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s