Paper mask – Rabbit

Paper mask – Rabbit

Making paper mask is so much fun! Here you will find instructions on how to make a 3D-mask in the shape of a rabbit. You will need: 250-300 grams paper, tape, pencil,  scoring bone, ruler, cutting tools and glue. Å lage papirmasker er kjempegøy! Under vil du finne steg for steg instruksjoner for å lage en 3D-maske i form av en kanin. Du trenger: 250-300 grams papir, tape, blyant, falseben, linjal, saks, skjærekniv og lim.


Step 1: Cut template

Download this Rabbitmasktemplate and print on thick white paper. The size of the template is A3! Then cut out the template following the instructions on the printed paper. Then tape the template onto the 250-300 grams coloured paper. Last ned malen i linken over og print den ut på et tykt hvitt papir. Størrelsen på malen er A3! Følg instruksjonene på malen og skjær/klipp så ut malen. Tape så fast malen på et 250-300 grams farget papir.

Haretape


Step 2: Draw template

Now draw around the template onto the paper. Be sure to remember the eyes/small holes. Also make small marks in the extension of the score lines outside of the template. This way you have small marks you can use as a guide when you score the paper in the next step. I also drew with some extra pressure on the points where the score lines meet. These points you can later also use as guides when scoring. Tegn så rundt malen på papiret. Husk også øyehull/småhull. Lag også små merker i forlengelsen av rillelinjene utenfor malen. Slik har du små merker du kan bruke som guide når du skal rille opp brettekantene i neste steg. Jeg tegnet også med litt ekstra press på punktene hvor rillelinjene møtes. Disse punktene kan du også bruke som guide når du riller.


Step 3: Score and cut

Remove the template and use the small marks and points as guides when you score all the score lines. You could also use the template as a reference if you are unsure where the score lines will go. Then cut out the mask shape. Fjern så malen og bruk de små merkene og punktene til å rille opp hvor alle rillelinjer skal være. Du kan også bruke malen som referanse hvis du er usikker på hvor alle rillene skal være. Klipp/skjær så ut maskeformen.


Step 4: Glue

Now gently fold all the scored lines. This way the mask becomes three dimensional. Then put glue on the areas marked grey on the template, and glue the small tabs on the back side of the opposite edge. Leave to dry. Brett så forsiktig opp alle kantene du har rillet opp. Slik får masken sin form og den blir tredimensjonal. Legg så lim på områdene markert med grått på malen og lim fast på baksiden på motsatt side. La så limet tørke.


Final result

Then use your imagination and decorate the mask as you want.

2 thoughts on “Paper mask – Rabbit

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s