Christmas star


Flettet julestjerne

Her er et prosjekt for julen. Start juleforberedelsene med å flette denne enkle julestjernen. Den passer perfekt som en stjerne på toppen av juletreet, men kan også brukes som dekor. Du trenger: 12 strimler med papir i størrelsen 1,5 x 30 cm, dobbeltsidig tape (små firkanter), linjal, blyant og en saks. Then it´s time to prepare for christmas. Roll up your sleeves and start weaving this simple christmas star. This star fits perfectly on top of your christmas tree, but could also work as a simple ornament. You will need: 12 strips of paper in size 1,5 x 30 cm, double sided  mounting squares, a ruler, a pencil and a pair of scissors.


Steg 1: marker Paperstrimler

Start med å markere senter på to av strimlene. Så 15 cm fra tuppen og 0,75 cm fra siden. Plasser så en dobbeltsidig teip over markeringen på den første strimmelen. Plasser/lim fast den andre strimmelen slik at den ligger i en 90 graders vinkel til den første strimmelen. Prøv å legg markeringene rett over hverandre. Start by marking the center of two of the strips. 15 cm from the tip and 0,75 cm from the side. Then place a mounting square on top of the marking of the first strip. Then place/glue the marking of the second strip directly over the marking of the first strip, but on a 90 degrees angle.


Steg 2: Flett strimler

Legg så dobbeltsidig teip på hver side av den første strimmelen (den andre strimmelen skal overlappe den første). Lim så fast en strimmel på hver side av den første strimmelen, men nå vil de overlappe den andre strimmelen. Plasser de parallellt med den første, men la det være et mellomrom på 5 mm mellom strimmlene. Now place mounting squares on the second strip on each side of the first strip (second strip should overlap first strip). Then glue one strip on each side of the first strip, but this time overlapping the second strip. They should be placed parallel to the first strip, but leave a 5 mm space between the strips.


Steg 3: flett flere strimler

Plasser så 4 dobbeltsidige teipbiter på den tredje og fjerde strimmelen på hver side av den andre strimmelen. Plasser så den femte strimmelen parallellt med den andre strimmelen, men over den tredje, under den første og over den fjerde strimmelen. På denne måten fletter du strimmelen på motsatt måte av den andre strimmelen. Plasser/lim så den sjette strimmelen på motsatt side av den andre strimmelen. Nå også over den tredje, under den første og over den fjerde strimmelen. Husk å ha et mellomrom på 5 mm mellom strimlene. Now place four mounting squares on the third and forth strip on each side of the second strip. Then place the fifth strip parallel to the second strip, but over the third , under the first and over the fourth strip. This way you will weave the strip opposite to the second strip. Then place/glue the sixth strip on the opposite side of the second strip. Now also over the third strip, under the first strip and over the fourth strip. Remember to have a space of 5 mm between the strips.


Steg 4: Lag fire løkker

Bøy så rundt den siste strimmelen fra et hjørne og den første strimmelen fra neste hjørne, og lim fast strimmelen til høyre slik at den overlapper den venstre med en vinkel på 90 grader. Gjenta dette på alle fire hjørner. Tips: Legg dobbeltsidig teip på tuppen av  alle de første strimlene før du bøyer rundt. Now bend around the last strip of one corner and the first strip from the next corner, and glue together. Make sure to overlap the right strip on a 90 degree angle of the left strip. Repeat on all 4 corners. Tip: Place mounting squares on the tip of all the first strips before bending.


Steg 5: Lag to halvdeler

Lag to slike halvdeler for å lage en stjerne. Legg så den første halvdelen opp ned på bordet. Plasser så den andre halvdelen oppå den første, men slik at løkkene legges rett over midtstrimlene i alle hjørner. Make two halfs like this to make one star. Place the first half up side down on the table and place the second half on top of the first half, but on an angle so the loops is right over the middle strips under on all corners.


Steg 6: Lim midtstrimler

Skyv så alle midtstrimler inn i løkken på motsatt side. Fire strimler på hver side av stjernen. Legg så dobbeltsidig teip på tuppen av en løkke og lim fast midtstrimmelen i tuppen på løkken. Midtstrimmelen skal stikke et par cm på utsiden av løkken under. Gjenta på alle åtte løkker. Snu gjerne stjernen rundt for å lime lettere sammen. Then push all middle strips into the loop on the opposite side. Four strips on each side of the star. Then place mounting squares on the tip of one loop and glue the middle strip to the loop. The middle strip should stick out a couple of cm from the loop under. Repeat on all eight loops. You could turn the star around for easier mounting.


Steg 7: Skråklipp alle tupper

Følg spissformen på løkken og klipp så av tuppen på en midtstrimmel. Gjenta på alle tupper. Da er din stjerne ferdig! Follow the tip of one loop and cut of the tip of one middle strip. Repeat on all tips. Then you star is done!


Stjerne av 20 strimler:

Du kan også lage stjernen med 20 strimler. Da kan du flette 5 strimler hver vei istedenfor 3. Hver ekstra strimmel fletter/limer du da motsatt av strimmelen innenfor, men la det her også være et 5 mm mellomrom. You could also make a star out of 20 paper strips. Then you can weave/glue 5 strips each way in stead of 3 strips, but then weave the extra strip on each side opposite of the one inside. Remember to leave a space of 5 mm between each strip.


På løkkene følger du samme fremgangsmåte som ved tre strimler, men her fletter du med to strimler fra hvert hjørne isteden. Her må du også huske å legge til et 5 mm mellomrom før du limer fast neste strimmel på løkken. Resten følger samme fremgangsmåte som ved steg 5-7 ved tre strimler. On the loops you can just follow the same procedure as before, but this time you will bend in two strips from each side to make the loops. Remember to leave a space of 5 mm before gluing the second strip on the loop. The rest follows same steps as 5-7 as before.

FIve-star-done

LagreLagre

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s