Paper Bow

Paper Bow / Papirrosett

Then it’s time again for a fun paper project. Underneath you will find instructions on how to make a gift bow made of paper. You will need: 80-150 grams paper, scissors or cutting knife, ruler, stapler and double sided tape or glue. Da er det tid igjen for et morsomt papirprosjekt. Under vil du finne instruksjoner til å lage en gaverosett av papir. Du trenger: 80-150 grams papir, saks eller skjærekniv, linjal, stiftemaskin og dobbeltsidig teip eller lim.


Step 1: Cut strips of paper

Cut 7 strips of paper in the size 3 x 25 cm. This will make a gift bow with a diameter of 12 cm. At the end of this post you will find some tips for other sizes as well. Klipp/kutt til 7 strimler med papir i størrelsen 3 x 25 cm. Dette vil lage en rosett med en diameter på ca 12 cm. Nederst i innlegget finner du også tips til andre størrelser.


Step 2: Fold in half

Then fold all strips in half. This way you will get a center guide for the next step. Brett så alle strimlene i to. Slik får du en midtguide som er kjekk å ha i neste steg.


Step 3: Loop and staple

Now bend the backside of one end around to the front placing it over the middle making a loop. Use the center fold as a guide and place the end on an angle, so the end center is directly over the center fold. Also make sure that each loop has a sharp point. Then use a stapler and secure in place. Repeat on other side.  Bøy så en ende rundt så baksiden legges på fremsiden slik at du lager en løkke. Bruk bretten i midten som en guide, og legg papirenden på skrå, men slik at enden ligger rett over midtpunktet på bretten. Sørg også for at hver løkke lager en tydelig spiss. Bruk så en stiftemaskin og stift fast. Gjenta på den andre enden.


Step 4: Make 6 loops

Make 6 of these loop shapes. Lag 6 slike løkkeformer.


Step 5: Make a ring

From the last strip of paper you will make a ring. But first cut the strip in half and then staple one half together overlapping on it self with 1 cm. Av den siste papirstrimmelen lager du kun en enkel ring. Men del først strimmelen i to og stift så kun en del sammen slik at strimmelen overlapper med ca 1 cm.


Step 6: Glue together

Then glue together 3 loop shapes. Put double sided tape in the middle of the first loop shape and place another loop shape over. Then glue the last loop shape on top of this again, so the 3 shapes sort of make a star shape. Then repeat this step so you have 2 of these star shapes. Lim så sammen 3 løkkeformer. Legg dobbeltsidig teip i midten av den første løkkeform og legg neste løkkeform over. Lim så neste løkkeform på plass slik at de 3 løkkeformene lager en slags stjerneform. Gjenta så dette steget slik at du har 2 av disse stjerneformene.


Step 7: Stack the stars

Now place double sided glue in the middle of one star shape. Then gently fold the next star shape a little together and push it into the first star shape. Make sure to twist the second star shape a little so that one point is between two points of the shape under. Then glue the ring in the space in the middle. Then the paper bow is done! Legg så lim i midten av stjerneformen som vil havne nederst. Klem så den andre stjerneformen litt sammen og press den ned i den første stjerneformen. Sørg for å vri litt på stjerneformen slik at en spiss havner mellom to spisser av stjernefomen under. Lim så fast papirringen i tomrommet i midten. Og da er rosetten ferdig!


Tip:

For a smaller bow with a diameter of 8 cm you will need 7 paper strips in the size 1,5 x 14 cm. For a bigger bow with a diameter of 28 cm you will need 7 paper strips in the size  6 x 60 cm. For en liten rosett med diameter 8 cm trenger du 7 strimler i størrelse 1,5 x 14 cm. For en stor rosett med diameter 28 cm trenger du 7 strimler i størrelse 6 x 60 cm.

RosettFINAL2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s